บุคลากร

นายธานี ถือแก้ว
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

นายธนภัทร  บุญอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นายนิกร เมาพัด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประจักษ์ แจงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอริสา ฟองจางวาง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางมะลิวัลย์  บัวสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิยดา  รอดพ่าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายโกวิท จันทร์ถนอม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน