เอกสารดาว์นโหลด

Title
คปสอ.ชาติตระการ รณรงค์วาเลนไทน์
 3 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คปสอ.ชาติตระการ ซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ โรคไวรัสโคโรนา
 10 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คปสอ.ชาติตระการ ประชุมการจัดตั้งคลินิกกัญชา
 5 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สสอ.ชาตติระการ
 7 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คปสอ.ชาติตระการ เดินขบวนกีฬาชาติตระการสัมพันธ์ 22 ม.ค. 63
 3 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สาธารณสุขอำเภอร่วมกับนายกเทศบาลตำป่าแดงตรวจตลาดสด 20 ม.ค. 63
 1 download
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รณรงค์วิ่งไล่ยุง 10ม.ค.63
 0 download
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บัญชีประเมินราคากลางพัสดุชำรุด ปี 62
 3 downloads
เอกสาร ITA
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ขายโดยวิธีทอดตลาด
 3 downloads
เอกสาร ITA
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้ง คกก.
 5 downloads
เอกสาร ITA
EB4 บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2 downloads
เอกสาร ITA
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2 downloads
เอกสาร ITA
EB2 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
 2 downloads
เอกสาร ITA
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
 4 downloads
เอกสาร ITA
รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.ชาติตระการ
 10 downloads
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน
 1 download
คำสั่ง/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
คู่มือเรื่องร้องเรียน
 2 downloads
คำสั่ง/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ